Tema hållbarhet i relation till naturvetenskap och de digitala språken

Sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsfrågor är ständigt aktuella, kanske nu mer än någonsin. Att arbeta med dessa frågor är ett av alla de viktiga uppdrag som vi har i förskolan.

Enligt läroplanen 98/10 ska förskolan lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

Vår tanke är att utforskandet av naturvetenskap - alltså frågor som handlar om hur världen är skapad, gör det möjligt att vara i relation med hållbarhetsfrågor på många olika sätt. Vi tänker också att digitala medel kan vara ett spännande verktyg att använda i vårt utforskande tillsammans med barnen. Syftet med projektet är bland annat att utmana barnen utifrån deras ålder att reflektera kring och förändra sitt kunnande om världen. Arbetet kommer att följa barnens frågor, nyfikenhet och intressen och utmynna i olika projektarbeten i barngrupperna.

•Vårt gemensamma fokus - Hållbarhet

•Vårt gemensamma målområde - Naturvetenskap

•De digitala språken – Ett medel i vårt arbete.

Uppdaterad: